Vi skal være samfunnskritiske, men vi skal også være positive, bidra til endring og utvikling. - Tonje Osmundsen.

Samtidsdans

Agder Kunstfagskole tilbyr 2-årig høyere yrkesfaglig utdanning i Samtidsdans, som vil gi deg 120 studiepoeng. Hovedelementene i utdanningen er dansetekniske fag, kreative fag, bærekraft og entreprenørskap. Fagene er knyttet tett opp mot hverandre i hverdagen og danner grunnlaget for skolens tverrfaglige fokus. Under er en oppsummering av fagene, praktisk info og litt om hvordan vi vurderer oppgaver og eksamen. Du kan også laste ned full studieplan her:

Bilde av samtidsdans
Photo by Stavrialena Gontzou on Unsplash

Dansetekniske fag

Vi ønsker å jobbe med deg som vil bli en teknisk danser og skapende utøver. Med daglig utøvelse i både teknikk og kreative fag, ønsker vi å utdanne reflekterte utøvere inn i en verden som stadig er i forandring. Fagskoletilbudet for samtidsdans er et fulltidsstudium for utdanning av profesjonelle dansere i stilarten samtidsdans. Studiet skal gi studentene de kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen som kreves for å jobbe som danser på et profesjonelt nivå. Alle dansetekniske fag tar utgangspunkt i den enkelte students fysiske forutsetninger og antaomiske lover/prinspper.

Bilde av acting
Photo by Sam Moqadam on Unsplash

Kreative fag

Improvisasjon, komposisjon og koreografi, prosjektarbeid, forestillingsarbeid og egenarbeid. De kreative fagene skal gi studentene et eget kreativt bevegelsesspråk og mulighet til å fri seg fra teknikken uten å miste den. Med tydelige rammer og oppgaver skal den skapende evnen utvikles. Gjennom kunnskap, diskusjon og refleksjon om ulike temaer vil form og bevegelse jobbes frem i kreative prosesser. Scenisk formidling, stemmebruk og egenarbeid. Grunnleggende skuespillerteknikker og verktøy skal gi studentene et utvidet formidlingsreportoar. Det er viktig å være allsidig og kunne variere i måter å formidle på. Enkel musikkteori, musikkredigering og musikkrettigheter. Innsikten skal øke forståelsen mellom dans og musikk og gjøre det enklere å kommunisere med musikere, samt å kunne redigere musikk til egne prosjekter og forestillinger.

Bilde av mann i blomstereng
Photo by Allec Gomes on Unsplash

Bærekraft

Bærekraft vil være et gjennomgående tema på studiet, både som fag, og i fokus i prosjekter, samarbeid og visninger. Forståelse for FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan jobbes med i et kunstnerisk perspektiv vil være gjennomgående. Bærekraft ligger til grunn i skolens verdier, undervisning og hverdag. Bærekraftsmålene blir satt i sammenheng med det samfunnet vi lever i og det legges vekt på samspillet mellom mennesker, samfunn og natur. Fagene tar for seg samtidsdansens betydning i samfunnet og hvordan den kan være med på å skape diskusjon og engasjement om viktige temaer.

Bilde av en kontakt
Photo by Markus Winkler on Unsplash

Entreprenørskap

Hva driver deg? Hva ønsker du å utrette med din kunst? Er det mulig å jobbe med dans utenfor scenerommet? Hvordan kan dansekunstnere samarbeide med andre kunstaktører, kommunale tjenester og næringsliv? Dette vil være noen av fokusene på skolen. Her vil du få verktøy som kan drive deg videre i ditt kunstneriske virke. Drivkraft, identitet og verdier, tidsstyring og selvledelse, økonomi, konseptutvikling og markedsføring, innovasjon, nytenkning og entreprenørskap er temaer som vektlegges slik at studentene skal være kompetente til å skape sine egne arbeidsplasser etter endt utdanning.

Bilde av postkasse
Photo by Rinck Content Studio on Unsplash

Praktisk info

Studieavgift: 85000kr

Lånekassa: Agder Kunstfagskole er godkjent NOKUT og det er mulig å søke om stipend og lån ved utdannelse hos oss.

Skoleåret: Fra august til juni.

Bo: Det finnes leiligheter å leie rundt i Kristiansand by og omegn. Studenter må selv ta ansvar for å finne en plass å bo, men skolen er behjelpelig.

Hverdagen: Undervisningen på Agder Kunstfagskole er lagt opp i bolker, med ulike temaer og lærere. Slik får studentene fordype seg i materiale over en periode og alle fag vil være knyttet opp til hverandre. Dansetekniske fag vil være gjennomgående for å bygge en sterk, fleksibel og trygg teknisk base. Slik kan vi knytte til oss arbeidslivet og lærere som også jobber selvstendig i det frie feltet. En dag på Agder Kunstfagskole vil være fylt med danseteknikk, kreativt bevegelsesarbeid, formidling, musikk, bærekraft og entreprenørskap. Det vil være fokus på at hver danser skal få utvikle sitt potensial, forstå seg selv som bevegelseskunstner og hvordan være forberedt på å møte hverdagen etter endt utdannelse.

Bilde av forstørrelsesglass
Photo by Markus Winkler on Unsplash

Vurdering og eksamen

Vurdering på skolen vil både være praktisk og teoretisk, og vil ta form som praktisk, skriftlig og muntlige prøver, visninger, mappeinnleveringer og forestillinger. Eksamen gjennomføres enkeltvis eller i grupper. Studenten har selv ansvar for å orientere seg om tid og sted for vurderinger. Resultatet for vurderinger vil enten være i gradert form- A til F, hvor A-E er bestått, og F er ikke bestått, eller bestått/ikke-bestått.

Copyright 2021 - Spirea Design